Gwybodaeth

26th – 28th August 2022

Merthyr Mawr National Nature Reserve

Keeping you safe: 2022 Coronavirus precautions.

Our top priority this year, as it is every year, is keeping everybody safe.We intend to reduce the capacity of the festival and will be following Government guidelines concerning social distancing, the wearing of face coverings, hand-sanitising and restricted capacity in indoor facilities such as bar and shower areas.

The good news is that the festival site is safer than most environments, as it has plenty of outdoor space, with greater airflow and UV light. There will be increased numbers of toilets, more intensive cleaning regimes and a booking system for showers. We will ensure adequate spacing are allotted to camping pitches and we will intend to reduce bottle necks and queuing. The specific details of these of these control measures and interventions will be emailing out to you well in advance of the festival date.

1. Sut i Gyrraedd

CYFEIRIAD: Gwersyll Castell Candleston, Heol Merthyr Mawr, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru, CF32 0LS.

Dilynwch yr arwyddion i'r ŵyl drwy bentref Merthyr Mawr. Bydd y prif Faes Parcio Cyffredinol ar yr ochr dde. Ar ôl i chi gyrraedd yno, cewch eich cyfeirio at le parcio (gweler Parcio Ceir a Thrwyddedau isod).

Trafnidiaeth i Between The Trees: Mae bysys a threnau rheolaidd i Ben-y-bont ar Ogwr. O'r orsaf, gellir cyrraedd safle'r ŵyl drwy daith fer mewn tacsi. Nodwch, nid oes signal ffôn symudol ar y safle, felly cofiwch drefnu eich taith tacsi yn ôl i Ben-y-bont ar Ogwr ymlaen llaw.

2. Tocynnau ac Amserlen

Rydym yn defnyddio system E-docynnau, ac NI fyddwch yn cael tocyn papur. 

Byddwch yn cael e-bost i gadarnhau pan fyddwch yn prynu eich tocyn/tocynnau. DYLECH EI ARGRAFFU neu gymryd sgrinlun ohono a DOD AG EF GYDA CHI. Byddwch yn cyfnewid eich E-docyn am fand arddwrn yn y swyddfa docynnau ar ôl i chi gyrraedd.

Amseroedd CYRRAEDD:

Ni fydd safle'r Ŵyl ar agor i'r cyhoedd tan 13:00 ddydd Gwener. Fodd bynnag, rydym wedi trefnu i bobl gyrraedd ar adegau gwahanol er mwyn hwyluso'r broses o gyrraedd a chofrestru. Dylech geisio cyrraedd erbyn yr amseroedd canlynol os yw'n bosibl:

 • Campervans from 10:30 Friday*
 • General Camping from 12:00 Friday 
 • Gwersylla yn y Goedwig o 13:00 ddydd Gwener
 • Family Camping from 12:00Friday
 • Gwersylla Moethus o 13:00 ddydd Gwener
 • Ymwelwyr dydd o 13:00 ddydd Gwener ac o 10:30 ddydd Sadwrn a dydd Sul.

* If you have a self-contained live-in vehicle or campervan you can arrive on the Thursday evening from 17:00.

Amseroedd yr Ŵyl:

 • Dydd Gwener: rhwng 13:00 a 24:00 ganol nos
 • Dydd Sadwrn: rhwng 10:00 a 24:00 ganol nos
 • Dydd Sul: rhwng 10:00 a 24:00 ganol nos

Amser GADAEL::

RHAID i chi adael y safle erbyn 11:00 dydd Llun.

3. GWYBODAETH AM WERSYLLA A CHERBYDAU Y GELLIR BYW YNDDYNT

“QUIET AT NIGHT”. This might seem a bit unusual, but we have a “Quiet at night policy, which means no amplified music or excessive noise after midnight in the main festival area and camping areas. This allows festival goers and the forest time to relax and restore.

A) Cerbydau y gellir byw ynddynt

 • Mae cae penodedig ar gyfer cerbydau gwersylla heibio i'r Maes Parcio Cyffredinol, ryw 600m o safle'r ŵyl. Mae llwybr coetir hyfryd yn cysylltu'r cae a phrif safle'r ŵyl. 
 • Nid oes pwyntiau cysylltiadau trydanol, ac mae angen cerdded ychydig i gyrraedd y tap dŵr, felly gwnewch yn siŵr bod gennych gynhwysydd dŵr. 
 • There are several nearby porta-loos and a waste disposal point. NB The main toilet block and showers are at the main festival site.
 • Please try to arrive early on the Friday, preferably from 10:30am. If you have a self-contained live-in vehicle or campervan you can arrive on the Thursday evening from 17:00.
 • Mae'r ffordd fynediad i'r ŵyl yn gul ac yn cynnwys lleoedd pasio. Os yw eich cerbyd gwersylla yn fwy na'r cyffredin, e-bostiwch andrew@betweenthetrees.co.uk i gael cyngor.
 • NI chaniateir unrhyw garafanau.

B) Gwersylla 

Dylech ddod â phabell sydd o faint addas ar gyfer eich grŵp. Maint y lle mwyaf a roddir ar gyfer pabell i deulu (4 unigolyn) yw tua 5m x 5m (25m2) (gan gynnwys rhaffau tynhau). Os oes angen mwy na 25m2 ar gyfer eich pabell, dylech dalu'r gordaliad ar gyfer pabell fawr iawn pan fyddwch yn prynu eich tocyn. 

Mae 4 parth gwersylla ar wahân.

 • Mae Gwersylla Cyffredinol y tu allan i'r coetir mewn cae wrth ymyl y maes parcio cyffredinol.
 • Mae Gwersylla yn y Goedwig y tu mewn i'r coetir mewn ardal benodedig wedi'i marcio â physt. Mae 100 lle gwersylla yma, a bydd angen i chi gerdded 600m o'r maes parcio cyffredinol i'ch lle gwersylla. Bydd whilberi ar gael i'ch helpu i gludo eich cyfarpar gwersylla, neu gallwch ddod â'ch troli ei hun.
 • Gwersylla i Deuluoedd: Gall teuluoedd wersylla yn unrhyw un o'r ardaloedd gwersylla, ond mae ardal benodedig ar gyfer gwersylla i deuluoedd â nifer cyfyngedig o leoedd i deuluoedd â phlant o dan 4 oed. Mae maes parcio penodedig ar gyfer yr ardal hon, ac ni fydd angen i chi gerdded yn bell i gyrraedd eich lle gwersylla.
 • Gwersylla Moethus: Os byddwch wedi trefnu lle yn un o'r pebyll moethus, ewch i'r maes parcio wrth fynedfa'r goedwig pan fyddwch yn cyrraedd.

D.S. Ni chaniateir unrhyw gerbydau yn unrhyw un o'r ardaloedd gwersylla ar unrhyw adeg..

C) TOILEDAU A CHYFLEUSTERAU YMOLCHI

 • Mae 10 o doiledau y gellir eu fflysio a 2 ystafell ymolchi fawr (8 sinc a 4 cawod) yn y brif ysgubor ganolog. Bydd nifer o doiledau 'porta-loo' hefyd ac mae safbibellau dŵr yfed ar gael ym mhob rhan o'r safle.  
 • Mae 4 cawod boeth y gellir eu defnyddio am ddim a rhai unedau 'porta-shower'. Byddwch yn ystyriol a pheidiwch â threulio mwy na 5 munud yn cael cawod.
 • GWYBODAETH BWYSIG am y cyflenwad dŵr. Rydym mewn coedwig a chaiff dŵr ei storio mewn tanciau dŵr y gellir eu hail-lenwi. Mae'n bosibl y bydd cyflenwadau'r tanciau hyn yn mynd yn isel yn ystod cyfnodau brig, felly byddwch yn ddoeth wrth ddefnyddio dŵr a chofiwch ddiffodd y tapiau pan na fyddwch yn eu defnyddio.
 • Mae ardal golchi potiau ger y brif ardal toiledau ganolog, ac mae gorsafoedd golchi llestri hefyd.
 • Dylech ddod â'ch papur toiled eich hun gan fod y cyflenwad yn cael ei ddefnyddio'n gyflym iawn.

4. Bwyd a Diod

 • Mae croeso i chi ddod â'ch bwyd a'ch diod eich hun i'r gwersyll. Fodd bynnag, peidiwch â dod ag unrhyw wydr gyda chi. Yn hytrach, dylech arllwys diodydd i boteli plastig neu ddefnyddio caniau.
 • Gallwch ddod â'ch alcohol eich hun i'w yfed yn yr ardaloedd gwersylla, ond er mwyn cydymffurfio â'n trwydded alcohol, ni chaniateir i chi ddod ag alcohol i mewn i ardal ganolog yr ŵyl. Byddwn yn archwilio bagiau wrth fynedfa'r ŵyl.
 • Mae bar â thrwydded lawn ar y safle sy'n gwerthu amrywiaeth o gwrwau, seidrau, coctels a gwinoedd. Bydd te a choffi ardderchog ar gael i'w prynu drwy'r dydd.
 • Rydym yn defnyddio darparwyr bwyd lleol o'r radd flaenaf â sgôr hylendid o 5* sy'n gweini amrywiaeth o fwydydd o'r ansawdd orau, gan gynnwys bwydydd â chig yn ogystal ag opsiynau fegan, opsiynau llysieuol ac opsiynau heb glwten.

5. Parcio Ceir a Thrwyddedau

 • Caiff pob car ei barcio yn y Maes Parcio Cyffredinol, sef cae mawr y tu allan i ardal y goedwig, sydd ar yr ochr dde wrth i chi gyrraedd safle'r ŵyl. Mae llwybr coetir 600m o hyd yn arwain o'r maes parcio hwn i safle canolog yr ŵyl.
 • Dim ond aelodau o'r criw, perfformwyr a phobl sydd wedi trefnu pabell foethus a gaiff barcio yn y goedwig. Mae maes parcio penodedig ar gyfer teuluoedd sy'n gwersylla. 
 • PWYSIG: byddwch yn cael eich Trwydded Parcio Car drwy e-bost ychydig wythnosau cyn yr ŵyl. Dylech ei hargraffu (mewn lliw) a'i harddangos yn ffenestr flaen eich car pan fyddwch yn cyrraedd (D.S. cofiwch edrych yn eich ffolder sbam am yr e-bost hwn).
 • Ni chaniateir unrhyw geir/cerbydau yn unrhyw un o'r ardaloedd gwersylla ar unrhyw adeg..

6. Ar gyfer eich Diogelwch

DIOGELWCH PLANT

Cynhelir yr ŵyl mewn ardal fawr goediog a dylai rhieni oruchwylio eu plant bob amser. Dylech rybuddio eich plant na ddylent bigo unrhyw flodau gwyllt, cyffwrdd ag unrhyw fadarch na niweidio unrhyw fywyd gwyllt. Dylid rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw blentyn sydd wedi mynd ar goll i un o'r stiwardiaid sydd â set radio symud a siarad neu i'r brif ysgubor.

Diogelwch Tân

 • Os bydd tân: Bydd cloch dân yn seinio a bydd y stiwardiaid yn eich cyfeirio at y man ymgynnull tân agosaf. Dylech gyfeirio at y polisi diogelwch tân ar hysbysfwrdd ysgubor y goedwig am ragor o wybodaeth. Cofiwch nodi eich man diogelwch tân a'ch safbibell dŵr agosaf.
 • Rydym yn dwli ar danau gwersyll; ond dim ond tanau gwersyll wedi'u rheoli gan Between The Trees a ganiateir. PWYSIG - NI chaniateir unrhyw danau, barbeciwiau na phowlenni tân unrhyw le ar y safle gan gynnwys yr holl ardaloedd gwersylla.
 • Caniateir cyfarpar coginio â nwy ond rhaid sicrhau ei fod wedi'i godi o leiaf 15cm (6 modfedd) oddi ar y ddaear er mwyn atal tân a sicrhau na wneir unrhyw niwed i'r glaswellt. Ni chaniateir i chi ddefnyddio poptai nwy y tu mewn i'ch pabell nac mewn ardaloedd amgaeedig o dan unrhyw amgylchiadau.
 • Am resymau diogelwch, peidiwch â defnyddio canhwyllau na lanternau sy'n cynnwys canhwyllau yn yr ardaloedd gwersylla.

CYMORTH Cyntaf a Diogelwch

 • Mae darpariaeth cymorth cyntaf ar gael ar y safle ddydd a nos. Os bydd angen cymorth cyntaf arnoch, ewch i'r man cymorth cyntaf ger y brif ysgubor ganolog. Mewn argyfwng, rhowch wybod i un o stiwardiaid yr ŵyl a fydd yn anfon neges er mwyn i un o'r gweithwyr cymorth cyntaf ddod i'ch helpu.
 • Ein blaenoriaeth bennaf bob amser yw diogelwch y bobl sy'n dod i'n gŵyl. Rydym yn cydweithio â'n cwmni diogelwch a'r awdurdodau i roi'r holl fesurau sydd eu hangen ar waith. Fodd bynnag, peidiwch â gadael pethau gwerthfawr yn eich pabell, a rhowch wybod ar unwaith am unrhyw blant sydd wedi mynd ar goll ac unrhyw ymddygiad amheus i'r tîm diogelwch neu'r stiwardiaid.

7. Gwastraff ac Ailgylchu

Mae'r ardal yn ardal o goetir naturiol hardd, ger Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac felly mae'n hanfodol eich bod yn tacluso ar eich hôl chi. Mae polisi “DIM OLION” a pholisi “PARCH” at bob bywyd gwyllt ar waith gennym, ac rydym yn gysylltiedig â Powerful Thinking, sef sefydliad melin drafod ar gyfer gwyliau gwyrddach.

 • Rydym yn annog pobl i gael gwared ar eu gwastraff eu hunain drwy fynd ag ef gartref gyda nhw a'i ailgylchu fel y bo'n briodol. 
 • Cadwch y safle'n lân drwy gasglu UNRHYW sbwriel.
 • Mae gennym system sy'n defnyddio 3 math o fin: cyffredinol, deunydd i'w ailgylchu a gwastraff bwyd. Caiff y deunydd i'w ailgylchu eu didoli oddi ar y safle gan KEIR Waste Management Ltd. Os nad ydych yn siŵr pa fin y dylech ei ddefnyddio, gofynnwch.
 • Dylech ddod â'ch cwpanau, eich platiau a'ch cyllyll a'ch ffyrc eich hun gyda chi os yw'n bosibl. Mae 2 sinc ar gyfer golchi llestri. Nid yw'n ddiwedd y byd os na fydd gennych eich llestri eich hun, gan fod pob un o'n harlwywyr yn darparu platiau ac ati y gellir eu hailgylchu. Bydd cwpanau plastig amlddefnydd Between The Trees hefyd ar gael i chi eu prynu wrth y bar.
 • Peidiwch â gadael unrhyw eitemau gwersylla ac ati ar y safle ar ôl y digwyddiad, ac rydym yn eich annog i atgyweirio, ailddefnyddio neu ailgylchu eitemau.

8. Gwybodaeth Gyffredinol

ARIAN a ffonau symudol

 • Rydym yn defnyddio peiriannau cerdyn digyswllt yn ardal y bar canolog, ond gall y signal fod yn annibynadwy felly CEISIWCH DDOD â digon o ARIAN PAROD gyda chi.
 • Mae'r signal ffonau symudol yn wael, sy'n rhan annatod o'ch profiad Between The Trees. Efallai y bydd modd i chi gael signal ffôn symudol ger y maes parcio cyffredinol. Neu beth am adael y ffôn gartref!

YR HYN y dylech ddod ag ef gyda chi ☺

 • Cadeiriau, blancedi a setiau picnic
 • Dillad gŵyl a gwisg ffansi
 • Cwpanau, platiau a chyllyll a ffyrc gwersylla
 • Dillad cynnes, dillad gwely, potel ddŵr poeth – mae'n mynd yn oer yn y nos!
 • Rydym wrth ymyl traeth tywodlyd, felly bwced a rhaw a gwisg nofio.
 • Cynhwysydd i gludo dŵr, tortsh a phapur tŷ bach
 • Troli ar gyfer cludo cyfarpar gwersylla.
 • Esgidiau da gan mai ardal goedwig ydyw a bod y ddaear yn anwastad mewn mannau. Fodd bynnag, gan fod y goedwig ar wely tywod, ni fydd angen esgidiau glaw arnoch, hyd yn oed os bydd yn bwrw glaw, a gobeithio na fydd yn gwneud hynny!

YR HYN NA ddylech ddod ag ef gyda chi ☹ 

 • Anifeiliaid, gan gynnwys cŵn (ac rydym yn dwli ar gŵn, sori!)
 • Poteli gwydr.
 • Tân gwyllt
 • Systemau sain
 • Barbeciwiau a phowlenni tân