Gwybodaeth

25-27 August 2023

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

1. Sut i Gyrraedd

CYFEIRIAD: Candleston Wood Campsite, Merthyr Mawr, Rd, Bridgend, South Wales, CF32 0LS.

Follow the signs to the festival, go through Merthyr Mawr village, keep going until you see signs for General Car Park (Gate A). This is on your right hand side. You will be meet by a steward and directed to a parking place (see car parking later).

Trafnidiaeth i Between The Trees: Mae bysys a threnau rheolaidd i Ben-y-bont ar Ogwr. O'r orsaf, gellir cyrraedd safle'r ŵyl drwy daith fer mewn tacsi. Nodwch, nid oes signal ffôn symudol ar y safle, felly cofiwch drefnu eich taith tacsi yn ôl i Ben-y-bont ar Ogwr ymlaen llaw.

2. Tocynnau ac Amserlen

Rydym yn defnyddio system E-docynnau, ac NI fyddwch yn cael tocyn papur. 

Bydd e-bost gyda chonffyrmasiwn prynu yn anfon iddych chi pan rydych chi'n prynu eich tocyn/tocynnau a mewngofnodwch i'ch cyfrif ar y gwefan i weld eich tocynnau a thrwydded car. Printiwch nhw ac ar gyrraedd, cyfnewidwch eich tocyn digidiol am fand llawes yn yr swyddfa docynnau os gwelwch yn dda.

Amseroedd CYRRAEDD:

The Festival site does not open to the public until 13:00 Friday. *However, new for 2024 we introduced a limited number of “KinFolk” tickets which allow early entry into the festival site from 13:00 on Thursday. KinFolk tickets apply to all the camping areas and live-in vehicles. Children are free on Thursday, if the accompanying adult has purchased a KinFolk ticket.

Please observe the staggered arrival times to make arrival and check-in easier to manage.  Please try to arrive by the suggested times if possible;

 • Live-In Vehicles from 13:00 Thursday (there is not entry into the festival site unless you purchase a “KinFolk” ticket)
 • Maes gwersylla o 12:00 ar ddydd Gwener 
 • Fforest gwersylla o 13:00 ar ddydd Gwener
 • Gwersylla teuluol o 12:00 ar ddydd Gwener
 • Glamping o 12:00 ar ddydd Gwener
 • Ymwelwyr dydd o 13:00 ar ddydd Gwener, a 10:00 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Amseroedd yr Ŵyl:

 • *Thursday (KinFolk): 13:00 to 24:00 midnight
 • Dydd Gwener: rhwng 13:00 a 24:00 ganol nos
 • Dydd Sadwrn: rhwng 10:00 a 24:00 ganol nos
 • Dydd Sul: rhwng 10:00 a 24:00 ganol nos

Amser GADAEL::

RHAID i chi adael y safle erbyn 11:00 dydd Llun.

3. CAMPING & LIVE-IN VEHICLES

“QUIET AT NIGHT”. This might seem a bit unusual, but we have a “Quiet at night policy, which means no amplified music or excessive noise after midnight in the camping areas. This allows festival goers and the forest time to relax and restore.

A) Cerbydau y gellir byw ynddynt

 • There is a designated campervan field beyond the General Car Park (Gate A), with a pleasant 600m woodland walk to the main festival site. 
 • There are NO power hook-ups and there is a short walk to the water tap, so please bring a water carrier. 
 • There are several nearby porta-loos and a waste disposal point. NB The main toilet block and showers are at the main festival site.
 • Please try to arrive early on Thursday from 13:00.
 • Mae'r ffordd fynediad i'r ŵyl yn gul ac yn cynnwys lleoedd pasio. Os yw eich cerbyd gwersylla yn fwy na'r cyffredin, e-bostiwch [email protected] i gael cyngor.

B) Gwersylla 

Dylech ddod â phabell sydd o faint addas ar gyfer eich grŵp. Maint y lle mwyaf a roddir ar gyfer pabell i deulu (4 unigolyn) yw tua 5m x 5m (25m2) (gan gynnwys rhaffau tynhau). Os oes angen mwy na 25m2 ar gyfer eich pabell, dylech dalu'r gordaliad ar gyfer pabell fawr iawn pan fyddwch yn prynu eich tocyn. 

Mae 4 parth gwersylla ar wahân.

 • Field Camping is outside the woodland in a field adjacent to the general car park (Gate A).
 • Mae Gwersylla yn y Goedwig y tu mewn i'r coetir mewn ardal benodedig wedi'i marcio â physt. Mae 100 lle gwersylla yma, a bydd angen i chi gerdded 600m o'r maes parcio cyffredinol i'ch lle gwersylla. Bydd whilberi ar gael i'ch helpu i gludo eich cyfarpar gwersylla, neu gallwch ddod â'ch troli ei hun.
 • Family Camping:  Families can camp in any of the camping areas, however there is dedicated family camping area with limited availability for families with young children. There is a dedicated car park for this area, with a short walk to your camping pitch. Access through Gate B.
 • Glamping: Glamping is near to the Field camping and you will use the General Car Park (Gate A).

D.S. Ni chaniateir unrhyw gerbydau yn unrhyw un o'r ardaloedd gwersylla ar unrhyw adeg..

C) TOILEDAU A CHYFLEUSTERAU YMOLCHI

 • In the main central barn structure there are flushing toilets and washrooms. There will also be numerous porta-loos and drinking water standpipes situated throughout the site.  
 • There are free hot showers and some porta-shower units. Please be considerate and spend no longer than 3 mins showering
 • GWYBODAETH BWYSIG am y cyflenwad dŵr. Rydym mewn coedwig a chaiff dŵr ei storio mewn tanciau dŵr y gellir eu hail-lenwi. Mae'n bosibl y bydd cyflenwadau'r tanciau hyn yn mynd yn isel yn ystod cyfnodau brig, felly byddwch yn ddoeth wrth ddefnyddio dŵr a chofiwch ddiffodd y tapiau pan na fyddwch yn eu defnyddio.
 • There is a dish washing area near the main barn area.
 • Dylech ddod â'ch papur toiled eich hun gan fod y cyflenwad yn cael ei ddefnyddio'n gyflym iawn.

4. Bwyd a Diod

 • You are welcome to bring your own food and drink into the campsite. However, please do not bring any glass with you. Instead decant drinks into plastic bottles.
 • Due to licensing regulations , it is prohibited to bring alcohol into the central festival area. There will be a bag check at the entrance to the festival. This means we can monitor alcohol consumption and keep every one safe.
 • There is a fully licensed bar on-site serving a variety of real ales, ciders and wines. Excellent coffee and tea are available to purchase all day.
 • Rydym yn defnyddio darparwyr bwyd lleol o'r radd flaenaf â sgôr hylendid o 5* sy'n gweini amrywiaeth o fwydydd o'r ansawdd orau, gan gynnwys bwydydd â chig yn ogystal ag opsiynau fegan, opsiynau llysieuol ac opsiynau heb glwten.

5. Parcio Ceir a Thrwyddedau

 • ALL cars are parked in the GENERAL Car Park (Gate A). This is a large field outside the forest area, which is on the right-hand side as you approach the festival site. From this car park, a 600m woodland track leads to the central festival site.
 • PLEASE NOTE: Parking in the FOREST is restricted to crew, performers and traders. There is a dedicated family campers car park (Gate B). 
 • IMPORTANT: Please login to your account on the BTT website using the email address that you purchased your tickets with and create a password. Please print out your car pass (in colour) and display in your car windscreen upon arrival.
 • Ni chaniateir unrhyw geir/cerbydau yn unrhyw un o'r ardaloedd gwersylla ar unrhyw adeg..

6. Ar gyfer eich Diogelwch

DIOGELWCH PLANT

The festival is located in a large, wooded area and parents are advised to supervise children at all times. Warn your children not to pick any wildflowers, touch any mushrooms or harm any wildlife. Lost children should be reported immediately to a steward or security with a 2-way radio or reported at the Box Office or Merch Desk.

Diogelwch Tân

 • Os bydd tân: Bydd cloch dân yn seinio a bydd y stiwardiaid yn eich cyfeirio at y man ymgynnull tân agosaf. Dylech gyfeirio at y polisi diogelwch tân ar hysbysfwrdd ysgubor y goedwig am ragor o wybodaeth. Cofiwch nodi eich man diogelwch tân a'ch safbibell dŵr agosaf.
 • Rydym yn dwli ar danau gwersyll; ond dim ond tanau gwersyll wedi'u rheoli gan Between The Trees a ganiateir. PWYSIG - NI chaniateir unrhyw danau, barbeciwiau na phowlenni tân unrhyw le ar y safle gan gynnwys yr holl ardaloedd gwersylla.
 • Caniateir cyfarpar coginio â nwy ond rhaid sicrhau ei fod wedi'i godi o leiaf 15cm (6 modfedd) oddi ar y ddaear er mwyn atal tân a sicrhau na wneir unrhyw niwed i'r glaswellt. Ni chaniateir i chi ddefnyddio poptai nwy y tu mewn i'ch pabell nac mewn ardaloedd amgaeedig o dan unrhyw amgylchiadau.
 • Am resymau diogelwch, peidiwch â defnyddio canhwyllau na lanternau sy'n cynnwys canhwyllau yn yr ardaloedd gwersylla.

CYMORTH Cyntaf a Diogelwch

 • Mae darpariaeth cymorth cyntaf ar gael ar y safle ddydd a nos. Os bydd angen cymorth cyntaf arnoch, ewch i'r man cymorth cyntaf ger y brif ysgubor ganolog. Mewn argyfwng, rhowch wybod i un o stiwardiaid yr ŵyl a fydd yn anfon neges er mwyn i un o'r gweithwyr cymorth cyntaf ddod i'ch helpu.
 • Ein blaenoriaeth bennaf bob amser yw diogelwch y bobl sy'n dod i'n gŵyl. Rydym yn cydweithio â'n cwmni diogelwch a'r awdurdodau i roi'r holl fesurau sydd eu hangen ar waith. Fodd bynnag, peidiwch â gadael pethau gwerthfawr yn eich pabell, a rhowch wybod ar unwaith am unrhyw blant sydd wedi mynd ar goll ac unrhyw ymddygiad amheus i'r tîm diogelwch neu'r stiwardiaid.

7. Gwastraff ac Ailgylchu

Mae'r ardal yn ardal o goetir naturiol hardd, ger Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac felly mae'n hanfodol eich bod yn tacluso ar eich hôl chi. Mae polisi “DIM OLION” a pholisi “PARCH” at bob bywyd gwyllt ar waith gennym, ac rydym yn gysylltiedig â Powerful Thinking, sef sefydliad melin drafod ar gyfer gwyliau gwyrddach.

 • Rydym yn annog pobl i gael gwared ar eu gwastraff eu hunain drwy fynd ag ef gartref gyda nhw a'i ailgylchu fel y bo'n briodol. 
 • Cadwch y safle'n lân drwy gasglu UNRHYW sbwriel.
 • We have a 4-bin system: general, recyclables (Card& Paper and Plastics & cans) and food waste. The recyclables are sorted off site. If in doubt about which bin to use, please ask.
 • Dylech ddod â'ch cwpanau, eich platiau a'ch cyllyll a'ch ffyrc eich hun gyda chi os yw'n bosibl. Mae 2 sinc ar gyfer golchi llestri. Nid yw'n ddiwedd y byd os na fydd gennych eich llestri eich hun, gan fod pob un o'n harlwywyr yn darparu platiau ac ati y gellir eu hailgylchu. Bydd cwpanau plastig amlddefnydd Between The Trees hefyd ar gael i chi eu prynu wrth y bar.
 • Peidiwch â gadael unrhyw eitemau gwersylla ac ati ar y safle ar ôl y digwyddiad, ac rydym yn eich annog i atgyweirio, ailddefnyddio neu ailgylchu eitemau.

8. Gwybodaeth Gyffredinol

ARIAN a ffonau symudol

 • Rydym yn defnyddio peiriannau cerdyn digyswllt yn ardal y bar canolog, ond gall y signal fod yn annibynadwy felly CEISIWCH DDOD â digon o ARIAN PAROD gyda chi.
 • The mobile phone signal is poor. You may be able to get a mobile phone signal near the general car park. Or just leave it behind!

YR HYN y dylech ddod ag ef gyda chi ☺

 • Cadeiriau, blancedi a setiau picnic
 • Dillad gŵyl a gwisg ffansi
 • Cwpanau, platiau a chyllyll a ffyrc gwersylla
 • Dillad cynnes, dillad gwely, potel ddŵr poeth – mae'n mynd yn oer yn y nos!
 • We are next to a sandy beach, so bucket, spade and swim wear.
 • Cynhwysydd i gludo dŵr, tortsh a phapur tŷ bach
 • Troli ar gyfer cludo cyfarpar gwersylla.
 • Esgidiau da gan mai ardal goedwig ydyw a bod y ddaear yn anwastad mewn mannau. Fodd bynnag, gan fod y goedwig ar wely tywod, ni fydd angen esgidiau glaw arnoch, hyd yn oed os bydd yn bwrw glaw, a gobeithio na fydd yn gwneud hynny!

YR HYN NA ddylech ddod ag ef gyda chi ☹ 

 • Dogs or any other pets (Site rules! and we love dogs sorry)
 • Poteli gwydr.
 • Tân gwyllt
 • Systemau sain
 • Barbeciwiau a phowlenni tân