polisi dwyieithrwydd

In 2017, Welsh Government published the Welsh learning strategy for Wales, Cymraeg 2050: A million Welsh speakers. This is the Welsh Ministers’ strategy for the promotion and facilitation of the use of the Welsh language. It has been prepared in accordance with Section 78 of the Government of Wales Act 2006. This strategy supersedes A living language: a language for living – Welsh Language Strategy 2012–17, and its associated policy statement, A living language: a language for living – Moving forward. The Cymraeg 2050 Strategy sets out the Welsh Government’s long-term approach to achieving the target of a million Welsh speakers by 2050.

The document states that “the culture sector itself has an important part to play to support the provision of Welsh language activities, and to develop events, products and activities which celebrate and raise awareness of our unique Welsh culture. It should also ensure that the culture of the Welsh language and Wales are both incorporated into important events as a part of how we present ourselves to the wider world”

Mae’r ddogfen yn datgan bod “gan y sector diwylliant ei hun ran bwysig i’w chwarae i gefnogi’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg, ac i ddatblygu digwyddiadau, cynhyrchion a gweithgareddau sy’n dathlu a chodi ymwybyddiaeth o’n diwylliant Cymreig unigryw. Dylai hefyd sicrhau bod diwylliant yr iaith Gymraeg a Chymru yn cael eu hymgorffori mewn digwyddiadau pwysig fel rhan o’r modd yr ydym yn cyflwyno ein hunain i’r byd ehangach”.

‘Cymraeg 2050’ contains two main targets (updated 2021-23):

 • the number of Welsh speakers to reach 1 million by 2050
 • the percentage of the population that speak Welsh daily, and can speak more than just a few words of Welsh, to increase from 10% (in 2013 to 2015) to 20% by 2050

These targets provide a clear narrative for us all in Wales, in Government, in the public sector and as citizens: the Welsh language belongs to us all – the responsibility for its future likewise falls on us all. In addition, all we do under this Plan embraces both the letter and spirit of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 specifically: ‘A Wales of vibrant culture and thriving Welsh language’.

In order to realise this vision, ‘Cymraeg 2050’ is based on three strategic themes:

 • increasing the number of Welsh speakers
 • increasing the use of Welsh
 • creating favourable conditions – infrastructure and context

We’ll continue to focus on these principles as we work across the Government’s policy areas, paying particular attention to:

 • taking advantage of every opportunity to mainstream ‘Cymraeg 2050’ in all Government portfolios
 • the importance of ensuring that Welsh remains the main language spoken in communities in the west and north-west, where there is a high density of Welsh-speakers
 • developing the Welsh-speaking workforce, especially in education maintain and create more Welsh-medium spaces.
 • creating bilingual citizens by offering opportunities for everyone of all ages to learn Welsh and use it regularly.

Cefndir

Mae gan ‘Cymraeg 2050’ ddau brif darged (2021-23):

 • nifer y siaradwyr Cymraeg i gyrraedd 1 miliwn erbyn 2050
 • canran y boblogaeth sy’n siarad Cymraeg bob dydd, ac sy’n gallu siarad mwy nag ychydig eiriau o Gymraeg, i gynyddu o 10% (yn 2013 i 2015) i 20% erbyn 2050

Mae’r targedau hyn yn darparu naratif glir i ni i gyd yng Nghymru, i’r Llywodraeth, y sector cyhoeddus a holl ddinasyddion ein gwlad: mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd – felly hefyd y cyfrifoldeb am ei dyfodol. Yn ogystal, mae popeth a wnawn o dan y Cynllun hwn yn cofleidio gair ac ysbryd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yn benodol: ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.

Mae ‘Cymraeg 2050’ yn seiliedig ar dair thema strategol ar gyfer gwireddu’r weledigaeth hon:

 1. cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg
 2. cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg
 3. creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun

Byddwn ni’n parhau i ganolbwyntio ar yr egwyddorion hyn wrth i ni weithio ar draws meysydd polisi’r Llywodraeth gan dalu sylw penodol i:

 • achub ar bob cyfle i brif-ffrydio ‘Cymraeg 2050’ ym mhob un o bortffolios y Llywodraeth
 • pwysigrwydd cynnal y Gymraeg fel y brif iaith sy’n cael ei siarad mewn

cymunedau yn y gorllewin a’r gogledd-orllewin sydd â dwysedd uchel o siaradwyr Cymraeg

 • datblygu’r gweithlu cyfrwng Cymraeg, yn enwedig yn y byd addysg
 • cynnal a chreu rhagor o leoedd cyfrwng Cymraeg
 • creu dinasyddion dwyieithog drwy gynnig cyfleoedd i bawb o bob oed i ddysgu Cymraeg ac i’w defnyddio’n rheolaid.

BTT Welsh Language Policy Overview

Between The Trees believes that exposure to the Welsh Language is essential and contributes to the success and integrity of the festival. Therefore, we expect our staff, volunteers, artists, speakers and traders to make every effort to communicate bilingually wherever possible. This motive extends to our online presence as a company. Our website offers the entirety of its content in both English and Welsh. The language selection tool is prominently displayed above the main menu bar on the home page. Additionally, we aim to make the majority our on-site signage bilingual and the festival programme includes a dedicated section that provides a learner’s guide to Welsh vocabulary and phrases. 

Mae Between The Trees yn credu bod y dod i gysylltiad â’r Iaith Gymraeg yn hanfodol ac yn cyfrannu at lwyddiant a chyfranwydd yr wyl. Felly, rydym yn disgwyl cyfraniad arwyddocaol i Between The Trees gan ein staff, gwirfoddolwyr, artistiaid, siaradwyr a masnachwyr trwy gyfathrebu’n dwyieithog ble bynnag yn bosib. Mae’r cymhelliad hwn yn estyn i’n presenoldeb ar lein fel chwmni. Mae ein gwefan yn cynnig y cynnwys cyfan sydd ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg, fel y teclyn cyntaf sy’n cael eu arddangos yn amlwg uwchben y bar dewislenni. Yn ogystal, mae ein arwyddion ar seit yn ddwyieithog a mae rhaglen yr wyl yn cynnwys adran benodol sy’n darparu canllaw i ddysgwyr i frawddegau a geirfa Cymraeg. 

Purpose 

This policy ensures that customers, staff and attendees are met with an equal and welcoming experience in both Welsh and English at Between The Trees. We must acknowledge that some people may not speak, nor know of any Welsh language at all, even though they may be residents in Wales, so we encourage speaking at a calm, slower pace and with a helpful and positive attitude. 

Mae polisi hwn yn sicrhau bod y cwsmeriaid yn gael profiad cyfartal a chroesawol yn Gymraeg a Saesneg yn Between The Trees. Rhaid i ni gydnabod bod rhai pobl efallai na siarad na gwybod unrhyw iaith Gymraeg o gwbl, fel phreswylwyr yng Nghymru a fel mynychwyr rhyngwladol, felly rydym yn annog siarad mewn cyflymdra sy’n fwy gosteg ac araf, gydag agwedd defnyddiol a phositif. 

Responsibility

In order to comply with this policy, BTT staff  and volunteers are encouraged to use  these suggested phrases/principles which will provide a basic level of spoken Welsh at all BTT events.

Gan ddilyn y polici hwn, rydych chi’n gyfrifol am gydymffurfio ag awgrymau hyn sy’n sefydlu lefel basig, disgwyliedig o Gymraeg yn cael eu siarad ar ein seit. 

 • Use standard welcome greetings and incidental phrases e.g.  ‘Shwmae/Hello’, ‘Croeso i/Welcome to’ ‘Diolch yn fawr/Thank you very much’ ‘Bore da/ good morning’, ‘Hwyl fawr/Goodbye’
 • Use both Welsh and English consecutively, preferably Welsh first and English following.
 • Learn words related to your position/trade/occupation e.g. ‘maes parcio/car park’, ‘bwyd/food’, ‘gemwaith/jewellery’, ‘cerddor/musician’
 • Rydych chi’n gyfarwydd gyda cyfarchiad croesawol sylfaenol, er enghraifft Shwmae/Hello’, ‘Croeso i/Welcome to’, Diolch yn fawr/Thank you very much’ ‘Bore da/ good morning’, ‘Hwyl fawr/Goodbye’
 • Rydych chi’n defnyddio y ddau Cymraeg a Saesneg yn olynol, yn Gymraeg a wedyn yn Saesneg yn well.
 • Rydych chi’n dysgu geiriau yn berthnasol i’n safle/masnachu/galwedigaeth, er enghraifft ‘maes parcio/car park’, ‘bwyd/food’, ‘gemwaith/jewellery’, ‘cerddor/musician’

Advice to BTT crew, who are Welsh Language Learners

We encourage crew and volunteers to prepare for Between The Trees by using the resource list below. We do not ask for fluency nor perfect speech, and appreciate that learning a new language can be hard and takes a lot of time. Therefore, we appreciate any level of effort that staff can make Between The Trees as inclusive as possible for all attendees.

Os hoffech baratoi ar gyfer Between The Trees ond yn ansicr o ble i edrych, gallech ddefnyddio y list isod. Dydyn ni ddim yn gofyn am rhugylder na iaith perffaith, mae dysgu iaith newydd yn gallu bod yn anodd ac yn tynnu llawer amser. Ond paid â phoeni – rydyn ni’n gwerthfawrogi unrhyw lefel o ymdrech y rydych chi’n gallu dod i Between The Trees mor gynhwysol â phosibl i bob fynychwr. 

Inclusion of Welsh Language Artists and the delivery of workshops and activities bilingually.

BTT actively promotes the inclusion of Welsh language speaking musicians and organisations at its events. We aim to deliver bilingual sessions and workshops where ever possible and work with organisations and stakeholders who also promote bilingualism e.g Ballet Cymru, Live Music Now, TRAC etc. 

Cynnwys Artistiaid Cymraeg a chyflwyno gweithdai a gweithgareddau yn ddwyieithog.

Mae BTT yn hyrwyddo cynhwysiant cerddorion a sefydliadau Cymraeg eu hiaith yn ei ddigwyddiadau. Ein nod yw cyflwyno sesiynau a gweithdai dwyieithog lle bynnag y bo modd a gweithio gyda sefydliadau a rhanddeiliaid sydd hefyd yn hyrwyddo dwyieithrwydd e.e. Ballet Cymru, Live Music Now, TRAC ac ati.